תקנון אתר

1. אתר www.lihiyot1.co.il (להלן ה"אתר" - כל התייחסות לאתר בתקנון זה תתייחס גם, לפי המקרה ובשינויים המחוייבים, למפעילת האתר, להיות1, עוסק מס' 040109969 מרחוב גלוסקין ראשל"צ, וכן לכל אדם מטעמה, מי מעובדיה, נושאי המשרה בה, וכיוצא באלה, לרבות נותני שירותים מטעמה ו/או ביחד עמה, להלן "מפעילת להיות1") הינו אתר המשמש כפלטפורמה אינטרנטית לכתיבה ושדרוג קורות חיים, הכנה לראיונות עבודה וכתיבה שיווקית, והכול לשימושו האישי של המשתמש. שימושו של המשתמש באתר לרבות בתכנים המופיעים בו לא יהיו למטרות מסחריות כלשהן, במישרין או בעקיפין. בגלישתו ו/או בשימושו באתר, מביע כל העושה כן ו/או מי מטעמו ( להלן ה"משתמש") את הסכמתו לתקנון אתר זה, הסכמה זו הינה בלתי-ניתנת לביטול.  
2. האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
3. המשתמש יימנע משיבוש פעילותו התקינה של האתר או הספקת השירותים, לעצמו או לכל משתמש אחר, בכל צורה שהיא, וכן מפגיעה בכל צורה בכל משתמש אחר – והכל בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באמצעות מחשב ו/או כל אמצעי תקשורת אחר.
4. כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי, תכני האתר לרבות, אך לא רק, הצילומים, הטקסטים, העמודים ועימודם, סימני המסחר, כל מידע אחר אשר ניתן לזהות בדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר, וכיוצא באלה, שייכות באופן בלעדי לאתר, או לצדדים שלישיים הקשורים לאתר, לפי המקרה ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם, לרבות זכות שימוש. כל הזכויות בתוכן, לרבות, אך לא רק, בתמונות, בסרטונים, בקטעי הצליל וכו' שייכות לאתר ו/או לצדדים שלישיים. המשתמש לא ייצור מחדש, ישכפל, יעתיק ו/או ימכור רכיב כלשהו ממה מהנ"ל, בלא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב ממפעילת האתר.
5. בהצטרפותו לשירותים באמצעות האתר מצהיר המשתמש כי הוא בגיר וכשיר משפטית.
6. א. האתר אינו אחראי בכל צורה לשימוש שייעשה בו, בתוכן ו/או בשירותים על-ידי המשתמש, לרבות החלטתו, בהסתמך על מה מהנ"ל, האם לעשות מעשה זה או אחר, כגון התקשרות בכל עסקה שהיא עם כל צד שלישי באשר הוא. בפרט, ברור למשתמש כי ייתכן כי התוכן יעסוק בתחומי העבודה וראיונות עבודה, לרבות מתן המלצות בתחום, ולמען הסר ספק מובהר כי המדובר בהמלצות כלליות שאינן מחייבות בלבד, אשר מותנות, בין היתר, בגיל, השכלה, עיסוק וכיוצ"ב, ובכל מקרה אינן יכולות בשום צורה להוות תחליף לייעוץ פרטני, בכל מקרה לגופו, מאת אנשי מקצוע מתאימים. המשתמש פוטר בזאת את האתר מכל אחריות שהיא לכל נזק בקשר עם ההמלצות הנ"ל. המשתמש לבדו יישא באופן בלעדי בכל אחריות כאמור, לרבות אחריות לכל נזק העלול להיגרם בעקבות כל שימוש כאמור, לרבות בגין הפרת כל חוק ו/או כל הוראה מהוראות תקנון זה ולרבות, כמובן, הפרת חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981.
ב. למשתמש ברור כי, אף על פי שהצטרפותו לאתר נעשית באמצעות האתר, חלק מהתוכן עתיד להישלח על-ידי צדדים שלישיים, הקשורים למפעילת האתר. האתר אינו אחראי בכל צורה לתוכן כולו או לכל חלק ממנו – לרבות לחוקיותו, נכונותו, מידת דיוקו, עדכניותו, נאותותו, היותו הולם מכל בחינה שהיא, אי-היותו פוגעני, מעליב או תועבתי, וכיוצא באלה. האמור לעיל יחול גם, בשינויים המחוייבים, על כל תוכן אחר, לרבות בידי צדדים שלישיים, אליו תתאפשר הגישה דרך האתר (כגון קישוריות – "Links"). מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, האתר יהיה רשאי, אך לא מחוייב, מכל סיבה שהיא או בלא כל סיבה, להסיר ו/או למנוע פרסומו של כל תוכן – באופן חלקי או מלא, בכל צורה שהיא.
ג.  הובהר למשתמש כי, על אף מאמצי האתר, אף מערכת לאבטחת מידע אינה חסינה לחלוטין, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר, לרבות, אך לא רק, באמצעות העלאת קבצי מחשב מזיקים מכל סוג שהוא, וירוסים, "תולעים", סוסים טרויאנים", וכיוצ"ב; חדירה לאבטחת האתר ו/או איסוף מידע פרטי הנמסר על-ידי המשתמש וכו'. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת מפעילת האתר יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע, לרבות מידע הנאגר לגבי משתמשי האתר, או להשתמש בו לרעה לא תהיה מפעילת האתר אחראית בגין אותה חדירה כלפי המשתמש, לרבות לכל נזק בגינו. 
ד. מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת מפעילת האתר איננה מתחייבת כי פעילות האתר לא תופרע וכי לא יהיו בה תקלות ו/או הפסקות, אשר עלולות למנוע, לכל פרק זמן, את פעילותו התקינה. מפעילת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו בעיה טכנית תמנע את פעילותו השוטפת של האתר.
ה. המשתמש מסכים כי האתר יעביר את פרטי המשתמש המצויים בידו לכל גורם אשר יטען כלפי האתר כי זכותו הופרה, נגרם לו נזק כלשהו ו/או הוא נפגע בצורה כלשהי בעקבות מעשי המשתמש, ומתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק כאמור.
7. "נזק" לעניין תקנון זה– לרבות כל נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, וכן כל עלות והוצאה העלולים להיגרם לכל גורם שהוא ו/או שיפוי כל גורם שהוא בגין כל דרישה, טענה ו/או תביעה מטעם כל גורם אחר.
8. המופיע באתר, לרבות המידע לגבי האתר, פעילותו, התוכן, השירותים וכיוצ"ב, נתון לשינויים מעת לעת, בלא מתן כל הודעה מראש למשתמש, ואינו מחייב. המשתמש מקבל כי מחובתו לוודא את נכונותו של כל מידע כאמור בטרם יפעל בהתאם לו, לרבות בטרם יבחר להזמין אי אלו שירותים המוצעים באתר, או להתקשר בכל התקשרות עם כל צד באשר הוא, בכל צורה שהיא.
9. מתן פרטיו האישיים של המשתמש באתר לשם יצירת קשר מטעם האתר יהווה הסכמה לעניין סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב 1982, ויאפשר לאתר לשלוח למשתמש חומר פרסומי. למשתמש ברור כי, בעוד שלא יועברו לכל צד שלישי מה מפרטיו האישיים אשר יש בהם כדי לזהותו, אפשר שיועברו לצדדים שלישיים פרטים אישיים מסוימים לגבי
10. בתנאי תקנון זה ייתכנו שינויים מעת לעת, על פי שיקול דעתה של מפעילת האתר, בלא מתן כל הודעה מוקדמת למשתמש. התקנון המפורסם באתר בכל עת יהיה התקנון המחייב. באחריות המשתמש להתעדכן בכל עת בנוסח התקנון העדכני ובהוראותיו.
11. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר, לרבות מתן השירותים המוצעים בו.
12. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל-אביב-יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם.

 
מדיניות פרטיות

1. מסמך זה נועד לגלות לגולש ו/או המשתמש באתר www.lihiyot1.co.il מהי מדיניות הפרטיות בה נוקט האתר, בכל הנוגע לאיסוף מידע לגבי המשתמשים בו, ולהצגת מידע לגבי האנשים הנזכרים באתר.
2. מפעילת האתר מתייחסת בכבוד רב לפרטיות המשתמשים באתר. שירותים מסוימים המוצעים באתר, ידרשו רישום פרטים אודותיך, באמצעות רישום  lihiyot1@gmail.com
 פרטים אלה יכול שיכללו, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, פרטי התקשרות וכיוצ"ב. עליך למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. מתן פרטיו האישיים של המשתמש באתר יהווה הסכמה לעניין סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב 1982, ויאפשר למפעילת האתר לשלוח למשתמש חומר פרסומי.
3. מפעילת האתר רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך, תוך נקיטת אמצעים שמתפקידם לשמור על אבטחת המידע האישי ועל פרטיותך. עם זאת, בעוד שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת האתר הרי שאין בהם בטחון מוחלט. משכך, מפעילת האתר איננה מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
4. מפעילת האתר לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לכל צד שלישי, אלא במקרים שלהלן:
4.1 העברת מידע למעסיקים וחברות השמה, במסגרת פעילותו ולשם מילוי מטרותיו של האתר
4.2 אם מפעילת האתר תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם מפעילת האתר תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה המשתמש באתר;  
5. השימוש באתר כפוף לתקנון האתר, המפורסם בו. בהתאם להוראות התקנון, בין היתר, לא ישתמש באתר המשתמש בצורה המהווה הפרת החוק מכל סוג, לרבות, כמובן, חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981; עשה כן המשתמש, יישא הוא באופן בלעדי בכל אחריות לכך, לרבות אחריות לכל נזק העלול להיגרם בעקבות כך, כל עלות והוצאה העלולים להיגרם לכל גורם שהוא ו/או שיפוי כל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם כל גורם אחר.
6. מפעילת האתר רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך, לרבות קשר טלפוני ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים.
7. מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במקרה כזה תפרסם מפעילת האתר הודעה מתאימה באתר ופרסום תנאי השימוש המכילים את פרטי השינוי באתר.
8. מפעילת האתר שומרת את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל או לסרב לספק את השירות המסופק על ידה באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, ו/או אם יש למפעילת האתר יסוד סביר להניח כי כך קרה, זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות מפעילת האתר על פי כל דין.

 

Comments